درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
خدیجه
رضازاده سادات
مونث
8 - 2 - 1361
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
CATIAمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 0 - 1383 تا 0 - 1385 در خدمات کامپیوتری قاصدک مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1385 تا 0 - 1387 در شرکت رنگینه مشغول بکار بوده ام
تهران
رباط‌کریم