درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
رضایی نسب
مذکر
معافیت تحصیلی
5 - 5 - 1370
متاهل
لیسانس
پزشکی
زبان ترکیمتوسط
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی پزشک را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی پرستار را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران