درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ترانه
ساكت تهراني
مونث
2 - 2 - 1362
متاهل
دیپلم
علوم انسانی
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم