درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مجيد
استادي
مذکر
پایان خدمت
5 - 1 - 1361
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 7 - 1385 تا 6 - 1391 در نمايندگي ايران خودرو مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1390 تا 7 - 1391 در دانشگاه آزاد سبزوار مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
سبزوار