درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید نورالدین
میرداماد
مذکر
پایان خدمت
23 - 3 - 1359
متاهل
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
از 0 - 0 تا 0 - 0 در جهان کریستال مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran