درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
reza
razi
مذکر
پایان خدمت
1 - 1 - 1358
متاهل
دیپلم
نقشه کشی معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
آشنایی به امور چاپپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
از 1 - 1380 تا 10 - 1391 در azad مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد