درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ایمان
براتی بنی
مذکر
پایان خدمت
31 - 3 - 1370
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی الکترونیک
زبان ترکیمقدماتی
دوره ای الکترونیک صنعتی -اشنایی با plc-تست و پروگرمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 7 - 1390 تا 9 - 1390 در خصوصی مشغول بکار بوده ام
خوزستان
اهواز