درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
نقی لو
مذکر
معافیت
30 - 6 - 1363
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی مواد
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج