درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نادر
ظفری
مذکر
معافیت
15 - 4 - 1363
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
دیپلم فنی زبان روسی--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 8 - 1388 تا 3 - 1389 در فرونز مشغول بکار بوده ام
Tehran
Karaj