درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سمانه
قائم پناه
مونث
29 - 7 - 1367
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
MCITPپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
از 7 - 1390 تا 7 - 1391 در شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد