درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احسان
فلاح خورشیدی
مذکر
در حال خدمت
20 - 1 - 1368
متاهل
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارهایی که بصورت پاره وقت بشه انجام داد را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خراسان رضوی
مشهد