درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اکبر
قادری
مذکر
معافیت
10 - 6 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
نقشه بردارریمتوسط
ایتبسمتوسط
اتوکدمتوسط
مترهمتوسط
ارماتوربندی وقالب ریزیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی عمرانی را دارم
از 1 - 1389 تا 12 - 1391 در شالوده گذاران مشغول بکار بوده ام
بوشهر
بوشهر