درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نیره
هاتفی
مونث
26 - 6 - 1367
مجرد
لیسانس
شیمی
زبان ترکیپیشرفته
زبان انگلیسیمقدماتی
internetپیشرفته
officeپیشرفته
بازاریابی و فروشمتوسط
انجام امور آزمایشگاهی و طراحی فرآیندهاای سنتزیپیشرفته
رانندگی پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 10 - 1391 تا 12 - 1391 در نگین بازیافت ارس مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1391 تا 1 - 1389 در آسان درب آذر مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
تبریز