درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محدثه
اکبری
مونث
24 - 3 - 1368
متاهل
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
مجری گری وگویندگی/AUTO CAD/معماری داخلی/دکوراسیون/پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مجری گری یاتدریس را دارم
از 8 - 1387 تا 6 - 1389 در کانون فرهنگی امید مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1391 تا 12 - 1391 در شهرداری تهران مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1389 تا 6 - 1391 در مدرسه نمونه دولتی کوثر مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران