درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
meysam
ghorbani
مذکر
پایان خدمت
13 - 5 - 1367
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران