درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مقداد
محمدپور
مذکر
پایان خدمت
15 - 3 - 1366
متاهل
فوق دیپلم
مدیریت امور بانکی
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 9 - 1386 تا 11 - 1387 در جهاد تصر مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1389 تا 12 - 1391 در شرکت پورنام مشغول بکار بوده ام
مازندران
سوادکوه