درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهروز
عزیزی
مذکر
معافیت تحصیلی
12 - 12 - 1370
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
از 2 - 1388 تا 12 - 1391 در سیم کشی ساختمان مشغول بکار بوده ام
قزوین
آبیک