درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امین
نیکومنش
مذکر
پایان خدمت
4 - 6 - 1368
مجرد
دیپلم
کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
کاشی بر طراح معرق کاری با کاشی و گواهینامه ماشینپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
از 7 - 1390 تا 11 - 1391 در خودم مغازه برش کاشی داشتم و حرفه ای هستم مشغول بکار بوده ام
خوزستان
دزفول