درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احمد
گردون پیرائی
مذکر
معافیت تحصیلی
15 - 8 - 1364
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
نصاب سیستم های امنیتی-برق کار-مدیریت--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارهای برقی و مهندسی برق را دارم
از 11 - 1385 تا 11 - 1386 در تام الکتریک مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1384 تا 10 - 1384 در موسسه قلم چی مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران