درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
طیبه
فرامرزی
مونث
27 - 7 - 1366
مجرد
لیسانس
باغبانی
زبان انگلیسیمتوسط
ب 2مقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
شهریار