درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد رضا
نیسی
مذکر
معافیت
16 - 5 - 1372
مجرد
دیپلم
کامپیوتر
آرایش گری پیشرفته
طراحی سایتمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی طراحی سایت یا عکاسی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خوزستان
اهواز