درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
شهروز
جوزانی
مذکر
معافیت
21 - 8 - 1364
مجرد
دیپلم
کامپیوتر
کامپیوترمتوسط
تعمیرات اسباب بازیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران