درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زهره
اقامحمدی
مونث
15 - 12 - 1363
متاهل
فوق لیسانس
علوم اقتصاد و اقتصاد کشاورزی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر را دارم
از 7 - 1389 تا 12 - 1390 در منان مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان