درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
هادی
حسین پور
مذکر
پایان خدمت
12 - 3 - 1363
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 3 - 1390 تا 8 - 1391 در ارتباط به سوی هزاره مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1387 تا 3 - 1390 در خدمات کامپیوتری ایران سیستم مشغول بکار بوده ام
تهران
ری