درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رضا
منصوری
مذکر
معافیت تحصیلی
10 - 9 - 1372
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خوزستان
اهواز