درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علیرضا
ویسمه
مذکر
پایان خدمت
22 - 1 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی مواد
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مرکزی
اراک