درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید رضا
مهاجرانی
مذکر
پایان خدمت
20 - 6 - 1359
متاهل
فوق لیسانس
ریاضی
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس ریاضی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 11 - 1387 تا 12 - 1391 در مراکز آموزش عالی مشغول بکار بوده ام
مرکزی
اراک، ایران