درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
میثم
گودرزی
مذکر
پایان خدمت
18 - 10 - 1367
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس کامپیوتر را دارم
از 11 - 1389 تا 1 - 1390 در دفتر فنی سامان مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1390 تا 7 - 1390 در طرح نفوس و مسکن -فرمانداری بروجرد مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehrān