درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سنا
انجم روز
مونث
19 - 5 - 1368
مجرد
لیسانس
حسابداری
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
هرمزگان
بندر عباس