درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مرجانه
غلامی
مونث
7 - 11 - 1365
مجرد
لیسانس
زبان انگلیسی
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارشناس زبان انگلیسی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس زبان انگلیسی را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1386 تا 4 - 1388 در دلکارینو مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران