درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مجید
قرقانی
مذکر
معافیت تحصیلی
9 - 12 - 1367
مجرد
لیسانس
زیست شناسی
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان ترکیپیشرفته
تسلط کامل به کامپیوتر و زبان انلیسیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی بازاریاب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
شهرضا