درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرشید
خانزادی
مذکر
معافیت
4 - 4 - 1371
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان غربی
ارومیه