درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زهرا
احمدی نظر
مونث
3 - 3 - 1366
مجرد
لیسانس
زبان انگلیسی
زبان انگلیسیپیشرفته
wordمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
از 6 - 1384 تا 2 - 1385 در صنایع الکترونیک افشار هوراند مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1385 تا 12 - 1386 در تولیدی زیتون مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران