درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ریحانه
ترکمان
مونث
14 - 3 - 1361
متاهل
دیپلم
نقاشی
زبان انگلیسیمقدماتی
کارور رایانه 1 و 2پیشرفته
اکسلمتوسط
wordپیشرفته
داستان نویسیپیشرفته
فیلمنامه نویسیمتوسط
photoshopمتوسط
اینترنتمتوسط
کارآفرینی--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 2 - 1387 تا 12 - 1389 در دیدار اپتیک مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1390 تا 11 - 1391 در پردازش ارقام مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران