درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احمد
چراغی
مذکر
معافیت
2 - 1 - 1361
متاهل
دیپلم
ریاضی فیزیک
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
از 8 - 1390 تا 8 - 1391 در تجارت خبره پاسارگاد مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد