درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رقیه
بامداد
مونث
25 - 2 - 1363
مجرد
فوق دیپلم
مديريت جهانگردی و هتلداری
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 12 - 1390 تا 9 - 1391 در رستوران راشن مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1386 تا 7 - 1387 در استام صنعت مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1383 تا 3 - 1386 در نیو اسپرت مشغول بکار بوده ام
تهران
اسلام‌شهر