درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
آذر
مذکر
معافیت تحصیلی
4 - 5 - 1370
مجرد
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان ترکیپیشرفته
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور سيما را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج