درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ALIREZA
AAZAMI
مذکر
معافیت
14 - 11 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمقدماتی
ICDLمتوسط
PLCپیشرفته
ابزار دقیقپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
کرمانشاه
کرمانشاه