درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مح
ابراهیمی
مذکر
معافیت
22 - 5 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
n+--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر شبکه را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
مازندران
بابل