درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
کاوه
سلیمی
مذکر
پایان خدمت
30 - 6 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران