درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مجید
اعلم نیا
مذکر
معافیت
27 - 9 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی مواد
زبان انگلیسیمتوسط
مخترع عضو بنیاد ملی نخبگانمتوسط
ICDLپیشرفته
ترجمه متون تخصصی و جستجو در پایگاه های اطلاعاتیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
اصفهان
اصفهان