درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهلا
اکبرزاده
مونث
15 - 7 - 1372
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی کامپیوتر
icdlمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 1 - 1390 تا 12 - 1391 در همیاران مشغول بکار بوده ام
مازندران
بابل