درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ساغر
فولادی
مونث
18 - 8 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی مواد
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مواد را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج