درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فاطمه
ایلیات
مونث
10 - 2 - 1362
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 6 - 1386 تا 12 - 1391 در در شرکت های مختلف مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران