درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
عرفان
میدانی
مذکر
معافیت
24 - 4 - 1376
مجرد
سیکل
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان ترکیمتوسط
زبان ترکی--
مترجمی زبان انگلیسیپیشرفته
کار با officeمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مترجمی زبان را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کار با office را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Tehran
Karaj