درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرزاد
غلامی
مذکر
در حال خدمت
28 - 6 - 1366
متاهل
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمتوسط
Network+متوسط
CCNAمقدماتی
C#.NETمتوسط
SQL SERVERمتوسط
NIEL-Languageمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی برنامه نویس کامپیوتر را دارم
از 6 - 1386 تا 2 - 1391 در رایان حساب نیرومند مشغول بکار بوده ام
قزوین
قزوین