درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید مرتضی
موسوی
مذکر
پایان خدمت
14 - 10 - 1368
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 6 - 1389 تا 4 - 1391 در معاینه فنی واوان مشغول بکار بوده ام
تهران
اسلام‌شهر