درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ثریا
حس
مونث
15 - 11 - 1366
متاهل
لیسانس
فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمقدماتی
تایپ فارسی متوسط
نرم افزار officeپیشرفته
اشنایی با ویندوز و اینترنت متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 2 - 1387 تا 11 - 1389 در اموزشگاه کامپیوتر شایگان مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1389 تا 9 - 1390 در اموزشگاه زبان ایرانمهرض مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1389 تا 10 - 1391 در شرکت پخش کتاب محمدی مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران