درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زینب
میرزاکاظمی
مونث
22 - 2 - 1367
مجرد
لیسانس
امورگمركی
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حسابدار را دارم
از 1 - 1390 تا 6 - 1391 در موسسه مالی سرمایگان مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران، ایران