درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امیر
استواری
مذکر
معافیت
31 - 6 - 1364
مجرد
دیپلم
علوم انسانی
زبان انگلیسیمقدماتی
دیپلم کامپیوتر متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Qom
Iran